Privacyverklaring inhuur externe medewerkers

Le Blanc Advies, gevestigd aan Soerenseweg 31, 7314 JE Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Soerenseweg 31
7314 JE Apeldoorn
Tel. 088-3310200
www.leblancadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Le Blanc Advies verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Functie
 • Urenregistratie
 • CV
 • Opdrachtnummer klant
 • Uurtarief bij de klant
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Een aantal klanten vraagt daarnaast nog om de volgende gegevens:

 • Voorletters
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • E-mail (zakelijk)
 • 06-nummer (zakelijk)
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Identiteitsbewijs nr.
 • Datum in dienst
 • Loondienstverklaring
 • Kopie of registratie certificaten
 • Gegevens contactpersoon in geval van nood

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Le Blanc Advies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verklaring Omtrent Gedrag

Een aantal opdrachtgevers vrijwaart zijn klanten voor de inlenersaansprakelijkheid. Hierbij willen zij voorkomen dat zij het anoniementarief dienen toe te passen.

Om het anoniementarief niet toe te hoeven passen dienen zij de identiteit van de ‘ingeleende werkkracht’ vast te stellen en hierbij een aantal zaken op te nemen in hun administratie. Dit gaat veelal om gegevens die noodzakelijk zijn voor loonbetaling en vaststelling identiteit.

Het BSN is hier onderdeel van. (zie paragraaf 5.2 in onderstaande link)

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aansprakelijkheid_loonheffing_inlening_personeel_al5281z7fd.pdf

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Le Blanc Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Voor het opstellen en aangaan van inzetovereenkomsten- en contracten, aangaande de werkzaamheden die u in opdracht van Le Blanc Advies vervult/gaat vervullen bij een of meer klanten van Le Blanc Advies.
Le Blanc Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Le Blanc Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Le Blanc Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig en/of wettelijk verplicht is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Le Blanc Advies deelt uw persoonsgegevens met de betreffende klant(en) waar u namens Le Blanc Advies werkzaamheden verricht/gaat verrichten als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Daarnaast is het mogelijk dat Le Blanc Advies uw persoonsgegevens verstrekt aan andere, potentiële klanten/opdrachtgevers. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Le Blanc Advies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, voor zover Le Blanc Advies niet wettelijk verplicht is deze te bewaren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Le Blanc Advies. Het verzoek tot verwijderen en/of het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan er echter toe leiden dat de opdracht tot het namens Le Blanc Advies verrichten van werkzaamheden bij een of meer klanten van Le Blanc Advies geannuleerd of beëindigd wordt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@leblancadvies.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Le Blanc Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Le Blanc Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via secretariaat@leblancadvies.nl